Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Provoz MŠ od 12. 4. 2021

Typ: ostatní
Od 12. 4. 2021 přechází distanční forma výuky mateřských škol na formu prezenční. Tato změna se týká dětí v povinném roce předškolního vzdělávání a pro děti rodičů určených profesí.

 

MŠ se otevírá:

 • dětem v povinném roce předškolního vzdělávání,
 • pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí:

 

Vybrané profese:
Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

 

 

Podrobnosti k návratu dětí do mateřských škol

VSTUP DO MŠ

 • Vstup do MŠ je umožněn pouze osobám doprovázející dítě. 
 • Tyto osoby jsou povinny dodržovat hygienická opatření stanovená vládou. Dospělá osoba je povinna vstoupit do MŠ v respirátoru 
 • Během pobytu v MŠ není rouška pro děti povinna. 
 • MŠ nevyžaduje žádné potvrzení o bezinfekčnosti či čestná prohlášení. 
 • Vstupující osoba nesmí prokazovat žádné příznaky infekčního onemocnění.
 • V budově MŠ se zákonní zástupci zdržují pouze nezbytně dlouhou dobu. 

 

TESTOVÁNÍ V MŠ

 • Testování dětí i zaměstnanců bude probíhat 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek.
 • Testování probíhá za asistence třetí osoby, tj. zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit.
 • Testování se provádí vždy bezprostředně po příchodu do MŠ. 
 • K testování se může dostavit dítě nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. 
 • Pokud bude dítě nepřítomné v testovací den, je nutné provést testování v první den jeho přítomnosti v MŠ. Dále se pokračuje dle rozvrhu testování. Pokud přijde dítě do MŠ až ve středu, bude proveden test. Ve čtvrtek se účastní testování dle harmonogramu. 

 

NEÚČAST NA TESTOVÁNÍ

 • Dětem, které mají pozitivní výsledek testu nebo se testování neúčastní, je i nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Dítě nemůže být k účasti na testování nuceno, důsledkem neúčasti je nemožnost účastnit se prezenčního vzdělávání. 
 • Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, postupuje se stejně jako v případě nemoci dítěte. (rodič zapíše omluvenku) 

U KOHO SE TESTOVÁNÍ NEPROVÁDÍ

 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin, a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena. Tzn. podložena lékařskou zprávou nebo potvrzením od lékaře nebo zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě.
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu či první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní. 

 

PŘÍPRAVA A PRŮBĚH TESTOVÁNÍ

 • Testování bude probíhat v určených prostorách příslušné MŠ.
 • Při příchodu do šatny si dítě i zákonný zástupce či pověřená osoba vydezinfikují ruce.
 • Pověřená osoba předloží pověření dohlížejícímu personálu.
 • Je nutné dodržovat rozestupy min.1,5, m od ostatních testovaných. 
 • Zákonný zástupce či pověřená osoba obdrží od personálu antigenní test. 
 • Provede testování dítěte dle pokynů. (postup testování je popsán v samostatném dokumentu)
 • Po dokončení testu spouští dohlížející osoba odpočet času k vyhodnocení testu v délce 15 minut. 
 • Přítomnost asistující osoby při čekání na výsledky testu je doporučena nikoliv vyžadována, nicméně v případě pozitivního výsledku testu je zákonný zástupce povinen neprodleně dítě z MŠ vyzvednout. 
 • Každá asistující osoba má po celu dobu přítomnosti v MŠ nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření. 
 • V prostoru testovací místnosti dodržujte pokynů personálu MŠ. 

 

STRAVOVÁNÍ

 • Děti si při vstupu do jídelny umyjí ruce. 
 • Každé dítě bude mít na svém místě připraveno jídlo, pití a potřebné náčiní (lžička/ příbor). 
 • Po jídle budou všechny stoly desinfikovány.
 • Poté bude mít do jídelny pořístup další třída. 
 • Pro děti je po celý den připraven pitný režim se zvýšenými hygienickými opatřeními. 

 

POBYT VENKU 

 • Pobyt dětí venku je využíván v maximálním možném rozsahu za příznivých podmínek. 
 • Pro pobyt venku platí stávající pravidla, včetně bezpečnostních opatření
 • Při pobytu venku na zahradě MŠ dítě nemusí mít roušku. 
 • V případě, že půjdeme na vycházku, zvolíme nejkratší cestu zastavěnou částí obce do přírody.

 

ODPOČINEK

 • Postýlky dětí jsou připraveny tak, aby mezi sebou měly rozestupy. 
 • Při odpočinku je zajištěno střídání směru ležících dětí. 
 • Třída je před odpočinkem řádně vyvětrána.

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVU

 • Školné je stanoveno úměrným počtem dnů otevřené MŠ. 
 • Stravné je placeno dle skutečných dní v MŠ. Včas děti omluvte vedoucí stravování.

 

Tato opatření vychází z manuálů MŠMT. 

Platnost pravidel od 12. 4. 2021


Vytvořeno: 9. 4. 2021
Poslední aktualizace: 9. 4. 2021 15:05
Autor: Mgr. Karel Hasoň Ph.D.