Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ŠKOLNÍ KRONIKA

 

 

kronika

 

 

Základní školy
 Ostrov u Macochy

 

 

Cíl naší školy :

„ Ve snaze uspokojovat potřeby a poptávku rodičů, žáků a obce škola směřuje k humanizaci ve výchově, k formování slušného a otevřeného vystupování žáků, k formování vlastního názoru  a postoje, k dosažení vysokého stupně vzdělanosti.“

 

Základní škola Ostrov u Macochy

Stručně z historie

První vyučování v Ostrově začalo roku 1785 v domě číslo 39. Dříve chodily děti z Ostrova až do Jedovnic pěšky. Potom vyučování pokračovalo v domě číslo 42, a do roku 1790 v obecním domě číslo 80. Škola naproti kostelu (dnes renovovaná na kinosál) byla vystavěna v roce 1815 nákladem vrchnosti, občané k tomu přispěli robotou. Do roku 1880 byla škola dvoutřídní, téhož roku byla rozšířena o třídu. Měla v té době 210 žáků.

Po válce byla v naší obci jedna školní budova (dnešní kinosál).  Zde byla umístěna národní škola navštěvovaná dětmi od první do čtvrté třídy. Představitelé obce se snažili o zřízení měšťanské školy. První snahy se projevily již v roce 1923, kdy byla zakoupena vhodná budova k tomuto účelu (ve "Dvoře"). Měšťanská škola byla určena dětem ve věku 11 - 15 roků. Děti z Ostrova u Macochy musely před válkou docházet do Sloupu a po roce 1945 chodily do měšťanky v Lipovci.

Těsně po válce se podařilo získat rozhodnutí o zřízení měšťanské školy v Ostrově u Macochy. Započalo se tedy s adaptací budovy, která již byla k tomuto účelu zakoupena. Byly zbudovány tři třídy jako pobočka školního újezdu ve Sloupu.

Od  2.ledna 1949 se začalo konečně vyučovat a to díky obětavosti občanů, kteří jednak brigádnicky, ale také nemalými finančními prostředky přispěli k dokončení této budovy. Do tříd chodilo 90 žáků a školu navštěvovali také žáci z Vysočan a Holštejna.

Teprve ve školním roce 1953 - 1954 došlo ke spojení národní a měšťanské školy, čímž vznikla jednotná osmiletá škola. V prvním roce svého trvání ji tvořilo 11 tříd s 266 žáky a na škole působilo 12 učitelů.

Od roku 1959 byla zřízena mateřská škola v téže budově.

A léta plynula. Přibývalo žáků a prostory školy začaly být nedostačující, proto byl 12.5.1973 slavnostně položen základní kámen pro stavbu 13-ti třídní školy. Místo zde našla také mateřská škola s celodenním provozem. Touto událostí se počala psát moderní historie školy v Ostrově..

 

nejstarší budova školy

Nejstarší budova školy 

 

škola ve dvoře

Škola ve „Dvoře“

 

Z historie do současnosti

Škola byla slavnostně otevřena 30.8.1975. V době otevření ji navštěvovalo celkem 217 žáků, z toho 93 z Vysočan.Během její téměř třicetileté historie prošla  několika rekonstrukcemi různého rozsahu, s vynaložením nemalých finančních prostředků. Díky této skutečnosti o ní i dnes můžeme hovořit jako o moderním zařízení, poskytujícím základní vzdělání žákům z obcí Ostrov u Macochy a  Vysočany.

 

budova školy

Celkový pohled na budovu ZŠ

 

Budova školy je 13-ti třídní a disponuje řadou  odborných pracovišť. Její součástí je například pracovna fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, tělocvična, žákovská knihovna, jazyková učebna , cvičný byt a také kvalitně vybavená učebna výpočetní techniky s napojením na internet. V rámci tělesné výchovy škola využívá moderní sportoviště s umělým povrchem v areálu dětské léčebny. Léčebna naopak využívá část prostor školy k výuce svých dětských pacientů, během několikatýdenních léčebných pobytů.

 

sportovní areál dětské léčebnysportovní areál dětskéléčebny leží v bezprostřední
blízkosti školy.

 

 

 

 

 

 

počítačová učebna

Pohled do učebny výpočetní techniky, která prošla modernizací v rámci projektu Internet do škol.

 

 

Nedílnou součástí školy je školní jídelna. Kromě obědů zde kolektiv kuchařek připravuje pro žáky základní školy i hodnotné svačiny, což v řadě škol není samozřejmostí. I školní kuchyně je trvale modernizována, o čemž svědčí i investice, které zajistí splnění přísných norem Evropské unie.

 

 

Prostředí, ve kterém žákům chutnají svačiny i obědy..

školní jídelna

 

K základní škole je připojena také mateřská škola s celodenním provozem. Její prostory jsou moderně zařízené a prosluněné, s kapacitou tříd 20 a 25 dětí. Na spaní se využívají místnosti pro tyto účely speciálně určené. MŠ má také svůj ateliér. Nespornou výhodou pro její žáky je přidružení mateřské školy k základní škole. Tato skutečnost umožňuje jednak zlepšení vzájemného kontaktu dětí, ale i společnou koordinaci při využití akcí a různých programů pro obě zařízení.

  Při škole již léta působí školní družina, která společně s řadou zájmových kroužků napomáhá smysluplnému využití volného času žáků.

 

 

Malování na chodníku je jednou z řady akcí pořádaných ve spolupráci mateřské

a základní školy.

malování na chodníku

 

V roce 1993 v prostorách základní školy zahájila činnost pobočka Základní umělecké školy Jedovnice. Její učitelé zajišťují výuku žáků ve hře na hudební nástroje, sborovém zpěvu, hudební nauce i souborové hře. Nezanedbatelné procento žáků pobočky ZUŠ tvoří děti z přilehlých obcí. Díky vzájemné spolupráci obou těchto škol se tak významně rozšiřují možnosti vzdělávání dětí nejen v rámci povinné školní výuky.

 

 

 

Koncerty žáků ZUŠ v sále místního kina se staly již pevnou součástí kulturního života v obci.

koncert žáku